Press "Enter" to skip to content

Aantal Venlose voortijdig schoolverlaters daalt

De minister van OCW heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de vsv (voortijdig schoolverlaten)-aanpak. Hierin staan ook de voorlopige vsv-cijfers over het schooljaar 2019-2020. De voorlopige cijfers vallen voor de gemeente Venlo en de RMC regio Noord- en Midden Limburg gunstig uit.

De gemeente Venlo kent een daling van 151 vsv-ers in 2018/2019 naar 118 in 2019/2020.
Deze daling kent diverse oorzaken. Allereerst is er in de RMC regio Noord- en Midden-Limburg sprake van een intensieve samenwerking tussen gemeenten en onderwijsinstellingen om te komen tot een gestage daling van het aantal vsv-ers. Daarnaast voert de gemeente Venlo beleid uit om het aantal vsv-ers binnen de gemeente Venlo terug te dringen. RMC consulenten, leerplicht ambtenaren, wijkteamleden, leden van de sociale basis en onderwijspartners werken hierbij samen. Tot slot kenmerkt het schooljaar 2019-2020 zich door de coronacrisis. Een groot aantal leerlingen heeft ervoor gekozen om de school niet voortijdig te verlaten en zijn/haar opleiding af te ronden of om op school te blijven.

Verhoudingsgewijs doen de RMC regio Noord- en Midden-Limburg en de gemeente Venlo het goed. Venlo staat met een vsv-percentage van 1,60 procent op de vierde plaats in vergelijking met de overige G40 gemeenten. De RMC regio kent een laag vsv-percentage (1,55 procent) bijvoorbeeld in vergelijking met de regio Zuid-Limburg (2,48 procent). Ook ten opzichte van andere steden zijn de Venlose cijfers gunstig.
De ontwikkeling qua vsv-percentage voor het schooljaar 2020/2021 laat zich moeilijk voorspellen. Er wordt echter wel rekening gehouden met een toename van het aantal vsv-ers, vanwege corona gerelateerde oorzaken. De samenwerking tussen gemeenten en onderwijs, vastgelegd in het vsv-programma 2020-2024, zal verder worden uitgevoerd en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd om de negatieve effecten van de coronacrisis zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.