Press "Enter" to skip to content

Boek over De Instuif

Joep en José Duckers uit Blerick hebben een boek gemaakt vol herinneringen
aan De Instuif. De Instuif was een ontmoetingsplek voor jongeren die
daar de kans kregen zichzelf te ontplooien.

In Venlo en Blerick groeide in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een generatie op met de Instuif. In  1958 werd Joep Duckers voorzitter van IL’56. Hij  zag de invloed van de kerk op de Instuif steeds verder afnemen. “Het  parochiële jongerenwerk ver-dween naar de achtergrond. Jongeren werden steeds mondiger en begonnen zich te roeren. Het was de tijd van de provo, van grote maatschappelijke ver-anderingen”, vertelt hij.

Generatie
Volgens Joep Duckers heeft de Instuif grote invloed gehad op een generatie jongeren in Venlo en Blerick. “Voor die tijd hadden jongeren weinig te zeg-gen. Ze luisterden thuis naar de radio en deden spelletjes. En als ze zich niet gedroegen, kregen ze een draai om hun oren. Jongeren telden niet mee. De Instuif veranderde dat. Er kwam een plek waar ze zich konden ont-plooien en afzetten tegen de samenle-ving. Waar  jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten en samen kon-den dansen”, laat Duckers weten. Veel huwelijken kennen hun oorsprong in de Instuif. Dat  gold ook voor Joep Duckers zelf. Hij leerde zijn echtgenote José kennen bij de Instuif. Samen met José dook Joep Duckers in de historie van de Instuif. Het resul-taat is een boek vol herinneringen aan de Instuif en verhalen van mannen en vrouwen die elkaar hebben ontmoet tijdens de dansavonden.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.