Press "Enter" to skip to content

Cohesie besluit tot centraliseren spoedzorg naar één locatie in Venlo

De Raad van Bestuur van Cohesie heeft een definitief besluit genomen over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. Hieruit is het besluit voortgekomen de Huisartsenpost in Venray per 1 april 2021 te sluiten en de spoedzorg te centraliseren in Venlo. Voornaamste beweegredenen zijn een efficiëntere inzet van huisartsen en personeel en ruimte creëren voor een aantal verbeteringen in kwaliteit en veiligheid.

Begin 2020 is een zorgvuldig proces met alle huisartsengroepen van Cohesie gestart om te
komen tot een ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. In de algemene ledenvergadering van 7 september zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met alle huisartsen waarna de Raad van Bestuur van Cohesie is gevraagd de optie van werken van één centrale spoedpost in een concreet plan uit te werken. De leden hebben zich vervolgens op 26 oktober hierover uitgesproken. Het werken vanuit één centrale spoedpost in Venlo genoot een duidelijke voorkeur onder de leden.

De afgelopen weken is er overleg geweest met de verschillende stakeholders waarin alle
argumenten, beweegredenen en bezwaren besproken en afgewogen zijn. Het advies van de
leden, de gesprekken met stakeholders en het onderzoek over de ‘Toekomstvisie HAP NoordLimburg’ hebben geleid tot dit weloverwogen definitieve besluit van de Raad van Bestuur.
Met de sluiting van de HAP in Venray ontstaat een situatie met één centrale spoedpost voor
de regio Noord-Limburg in Venlo waarbij met een efficiëntere personele bezetting kan worden
gewerkt. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd om nodige kwaliteit- en veiligheidsverbeteringen uit te kunnen voeren. Zo kan door vrijgespeelde huisartsenuren bijvoorbeeld een pilot met een palliatieve zorgdienst in het weekend starten. De komende periode volgt er een informatiecampagne om inwoners uitleg te geven over de nieuwe situatie waarbij er gewerkt wordt vanuit één centrale spoedpost.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.