Press "Enter" to skip to content

Gemeente Venlo presenteert begroting

De gemeente Venlo presenteert  ook dit jaar een sluitende begroting. Het college kiest ervoor om te investeren in de gemeente en haar inwoners. De financiën zijn op orde en grote projecten, die voor een aantrekkelijke 100.000+ stad van belang zijn, worden uitgevoerd. 

“Venlo is gelukkig financieel gezond. Er is zelfs een extra buffer van 2 miljoen euro voor ongedekte uitgaven en kosten door corona,” licht wethouder Roest (Financiën) toe. “Dit geeft de nodige financiële zekerheid zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het normale beleid.” Wethouder Roest benadrukt: “We proberen, hoe bescheiden dan ook, onze inwoners in deze tijd te ontzien. Zo wordt de OZB voor huiseigenaren niet verhoogd. Verder doen we er alles aan om essentiële culturele en maatschappelijke instellingen te ondersteunen waar nodig. Ook willen we ondernemers die het zwaar hebben ondersteunen. In deze moeilijke tijd laten we zien dat we er voor elkaar zijn. Dit blijven we op verstandige wijze doen.” Alleen ondersteuning bieden is niet voldoende. Investeren in de stad ziet dit college als een noodzakelijke stap om huidige en toekomstige inwoners van Venlo ook in de toekomst een goede basis te bieden. Investeren is belangrijk en draagt bij aan een voorspoedig economisch en maatschappelijk herstel tijdens en na de crisis. 

Groener en schoner 
In de gesprekken over de Samenlevingsagenda is heel duidelijk naar voren gekomen dat inwoners meer aandacht willen voor groenonderhoud en de aanpak van zwerfafval. Hierop pakt het college nu door en trekt eenmalig 3,6 miljoen euro uit als extra impuls voor deze onderwerpen. Daarmee legt Venlo een solide basis om de stad en kernen weer groener en schoner te maken en de leefbaarheid in de buurten en wijken te verbeteren.  

Samenlevingsagenda 
Inwoners krijgen via de Samenlevingsagenda meer te zeggen in hun eigen buurt of wijk. Er is een miljoen extra beschikbaar om, samen met wijk- en dorpsbewoners, te investeren in de leefbaarheid van de gemeente. Er is ook blijvende aandacht voor de wijk Vastenavondkamp, waar nog eens 2,3 miljoen euro voor vrijgemaakt wordt.  

Duurzaamheid 
Er komt extra ruimte voor initiatieven vanuit bewoners en partners op het gebied van duurzaamheid. In totaal reserveert het college nog eens 500.000 euro om hiermee kansrijke initiatieven een duwtje in de rug geven.  

Aandacht voor de drie centra 
Het college maakt in totaal 2 miljoen euro vrij voor de centra van Blerick, Tegelen en Venlo. Deze winkelgebieden zijn het middelpunt van onze lokale economie; leegstand wordt aangepakt en de winkelstraten worden aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers én bezoekers.  

Meer geld voor erfgoed 
Ook is er 200.000 euro extra vrijgemaakt voor erfgoed. Dit geld wordt gebruikt om samen met partners historische gevels te herstellen en wonen in erfgoed mogelijk te maken.  Voor de bibliotheek komt er een structurele verhoging van 140.000 euro per jaar. Hiermee wordt de bibliotheek in de kernen en dorpen beter ondersteund. Daarnaast gaat er geld naar Steyl voor het Missie- museum en toeristische mogelijkheden. 

Impuls 
Zo’n 620.000 euro wordt geïnvesteerd in een nieuwe industriehaven. Bedrijven in de maakindustrie en logistiek gaan hiervan profiteren. Ook worden verouderde industrieterreinen samen met ondernemers opgeknapt. Hiermee investeren we 700.000 euro in de werkgelegenheid voor de regio. Venlo maakt werk van passende ondersteuning. Meer mensen moeten de weg naar hulp weten te vinden. Maatwerk achter de voordeur, preventie en meer informatie over onze minimaregelingen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.   “Samen met onze zorgpartners investeren we in de toekomst van onze kinderen. Daarbij staan gezondheid, veiligheid en een preventieve aanpak centraal,” aldus wethouder Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs). “We moeten zorg en ondersteuning dichtbij mensen organiseren. We investeren via onderwijs en innovatieve projecten aan de voorkant in preventie, om gezondheidsproblemen of geldzorgen bij onze inwoners te verkleinen of zelfs te voorkomen.” Ook de regionale ambitie Gezondste Regio is hier onderdeel van. “Door gemeenschappelijke doelen van provincie, Rijk en Europa binnen deze investeringsagenda is er geld voor projecten op het gebied van zorg en onderwijs. Zo kunnen wij de Venlose inwoner in deze moeilijke tijd , maar ook zeker daarna, goed ondersteunen.” 

Ook wordt er geïnvesteerd in gezondere en duurzame scholen. Tenminste 6 scholen worden in de komende twee jaar verbouwd. Met een groot aantal andere scholen onderzoekt de gemeente de haalbaarheid en plannen voor de toekomst. 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.