Press "Enter" to skip to content

JPO en gemeente Venlo gaan plannen maken voor voormalig veilingterrein in Venlo-Zuid

Projectontwikkelaar JPO, de gemeente Venlo en diverse stakeholders gaan plannen maken voor de herontwikkeling van het voormalige veilingterrein in Venlo-Zuid. In de vastgestelde Kadernota 2021 heeft het College van B&W de transformatie van het voormalig veilingterrein als prioriteit benoemd. Thema’s als mobiliteit, groen en klimaatadaptatie zullen in de planvorming worden meegenomen.

JPO, eigenaar van het voormalige veilingterrein en onderdeel van VolkerWessels, zal het voortouw nemen om een integrale ontwikkelvisie voor dit gebied te presenteren. “Dit terrein ligt op een strategische plek in de stad, tussen hoogwaardige voorzieningen zoals het VieCuri Medisch Centrum, Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen”, zo zegt een woordvoerder van JPO. “In het 7 hectare grote gebied bevindt zich een clustering van zorg, kennis, onderwijs en sport. Door de verbinding te zoeken tussen deze clusters, de overheid en het maatschappelijk veld ontstaat er een zogenaamde ‘multi helix’. Ervaring leert dat partijen die samenwerken aan eenzelfde thema er baat bij hebben om in elkaars fysieke nabijheid te zitten en zich ruimtelijk meer open te stellen. Men kan faciliteiten en voorzieningen samen delen, gezamenlijk aan de slag om het talent in de zorg te boeien, binden en behouden en een plek creëren waar men een leven lang kan leren en meer zichtbaar kan worden voor de maatschappij. Zo wordt de toevallige ontmoeting gefaciliteerd, ontstaat er synergie en open uitwisseling van kennis.”

“De ontwikkeling op het voormalige veilingterrein is enorm belangrijk voor Venlo”, zegt Erwin Boom, wethouder economie, arbeidsmarkt en hoger onderwijs van Venlo. “Deze plek ligt centraal in onze gemeente en dit is de gouden kans om de functies onderwijs, zorg en sport prominent met elkaar te verbinden. Oude hallen maken plaats voor innovatie en kennisdeling, waar gezondheid het centrale thema gaat zijn. Op deze manier wordt deze sector in Venlo duurzaam verankerd, wat onze arbeidsmarkt verder versterkt.”
Gard Stals, directeur JPO: “Wij creëren graag leef- en werkomgevingen die ontstaan vanuit een visie die voor lange tijd het verschil maken. Door met elkaar een visie te ontwikkelen ontstaan projecten die verbinden. Plekken waarin de mens en gezondheid centraal staan. En dat lukt alleen door samen te durven dromen. Gemeente Venlo en JPO gaan samen met belangrijke stakeholders in het gebied werken aan de ontwikkeling van een integrale visie voor het gehele gebied waarin dit samenkomt.”

JPO is voornemens om de integrale ontwikkelvisie in 2021 af te ronden. Het daadwerkelijk realiseren zal nog minstens enkele jaren in beslag nemen. Voor meer informatie mail naar info@jpo.nl

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.