Press "Enter" to skip to content

Leden Cohesie adviseren acute zorg vanuit één centrale spoedpost

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Coöperatie Cohesie U.A. op maandag 26 oktober hebben de huisartsen zich als leden van Cohesie uitgesproken over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. Een meerderheid van de leden heeft de voorkeur uitgesproken voor het werken vanuit één centrale spoedpost in Venlo. Dat advies hebben ze aan de Raad van Bestuur meegegeven.  

Gezien het onderwerp van de ALV was de opkomst historisch hoog. Ramon Aendekerk, Voorzitter Raad van Afgevaardigden: “Het is goed om te zien dat er een grote betrokkenheid is onder de leden aangaande dit belangrijke onderwerp. Tijdens de ALV hebben we iedereen de ruimte gegeven om argumenten te geven voor en tegen de toekomstvisie acute huisartsenzorg Noord-Limburg. Dit heeft geleid tot een inhoudelijke discussie. Vervolgens heeft een ruime meerderheid voor gestemd.”  

Voornaamste beweegredenen zijn het vergroten van de kwaliteit van zorg en het opvangen van tekorten onder personeel door centralisatie. Hierdoor is een efficiëntere inzet van huisartsen en personeel mogelijk en wordt ruimte gecreëerd voor een aantal kwaliteitsinterventies die in de huidige situatie niet mogelijk zijn. Daarnaast is er vanuit de zorgverzekeraars druk op het totale budget van de huisartsenpost.  

Leo Kliphuis (Voorzitter Raad van Bestuur): “De huisartsen hebben tijdens de ledenvergadering hun stem laten horen. De Raad van Bestuur zal nu binnen 2 weken een voorgenomen besluit nemen en worden andere belanghebbenden zoals gemeente Venray, inwoners van Venray, zorgverzekeraars en ketenpartners in de zorg in lijn met de concept ‘Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Acute zorg’ gehoord.” Daarna zal de Raad van Bestuur van Cohesie alles afwegende een besluit nemen.  

Besluitvorming  
Begin 2020 is een proces met alle huisartsengroepen van Cohesie gestart om te komen tot een ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. In de ALV van 7 september zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met alle huisartsen, waarna de Raad van Bestuur van Cohesie de opdracht kreeg een concreet plan uit te werken om vanuit één centrale spoedpost in Noord-Limburg te werken. Dit plan is tijdens de ALV op maandag 26 oktober gepresenteerd. Vervolgens hebben de leden zich hierover uitgesproken. Het werken vanuit één centrale spoedpost in Venlo genoot een duidelijke voorkeur met 82 procent voor en 18 procent met 99 procent vertegenwoordiging van de huisartsen. De definitieve besluitvorming vindt op korte termijn plaats, wanneer er met alle betrokken partijen afstemming heeft plaatsgevonden.  
 
Leo Kliphuis: “Wij snappen heel goed de sentimenten die leven in Venray bij de gemeente en haar inwoners. Het is voor ons allemaal uitermate invoelbaar. Juist dat maakt het komen tot een besluit ook zo moeilijk. Maar dat neemt niet weg dat er besluiten genomen moeten worden op basis van argumenten en niet op basis van sentimenten.”  
 
Cohesie 
Cohesie is een coöperatie, waar alle praktijk houdende huisartsen van de regio lid van zijn. In het gehele werkgebied zijn dit 105 leden. In de ALV worden de besluiten genomen over praktijk overstijgende onderwerpen die het werk van de huisartsen direct beïnvloeden. Elk aandeel van de coöperatie geeft recht op het uitbrengen van één stem en het besluit wordt bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Het uiteindelijke (voorlopige) besluit wordt vervolgens na goedkeuring van de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur van Cohesie genomen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.