Press "Enter" to skip to content

Rivierpilot ‘Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo’

De gebiedsontwikkeling Grubbenvorst-Lottum maakt deel uit van de IRM-pilot ‘Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo’. Het is één van de pilotprojecten die Minister van Nieuwenhuizen op 25 november 2020 heeft aangewezen als onderdeel van Rijksprogramma ‘Integraal Riviermanagement’, kortweg IRM genoemd. Er komt vanuit het IRM geld beschikbaar om te komen tot een toekomstvisie voor de gebiedsontwikkeling Grubbenvorst-Lottum.  

Deze gebiedsontwikkeling is één van de projecten langs de Maas ten noorden van Venlo. Het project gaat met name om ontwikkelingen op gebied van economie & wonen, natuur (incl. natuurinclusieve landbouw), verbeteren van potentieel voor recreatie & (agro) toerisme, en de verbinding maken vanuit de Maas naar én met de dorpen. De eerste stap is om te komen tot een gebiedsvisie. Geholpen door een extern bureau gaat de gemeente Horst aan de Maas alle stakeholders in dit gebied bevragen welke wensen en behoeften er voor de toekomst liggen. Daartoe worden inwoners, dorpsraden en bedrijven uit het gebied gevraagd input te leveren. Dit omgevingsgesprek levert belangrijke input op voor de te maken visie. Naast de visie moet de uitkomst van het traject ook zijn dat er een projectplanning komt waarin concrete projecten benoemd zijn die maakbaar en haalbaar zijn. Medio 2021 ligt er een toekomstvisie mét uitvoeringsprogramma ter vaststelling voor aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. 

 
Samenwerken
Ook aan de Venlose kant van de rivier vinden enkele gebiedsontwikkelingen plaats, zoals Venlo-Velden en Hertogbroek bij Arcen. Elk project heeft z’n eigen opgave en dynamiek, maar hangen met elkaar samen als het gaat om de Maas. Wat in het ene project gebeurt heeft invloed op het andere project. Ze grijpen als puzzelstukjes in elkaar. De Maas is de blauwe draad die deze projecten verbindt. 

We zien de projecten als losse eenheden, die zelfstandig ontwikkeld en uitgevoerd gaan worden. Door de projecten wel in samenhang te bezien en daardoor de mogelijke kansen met elkaar te delen, kunnen de projecten elkaar synergetisch versterken en daarmee optimale resultaten halen. De 1+1+1 = 6! 

Integraal Riviermanagement
De insteek van IRM is om de rivier als één systeem te zien en om de opgaven integraal te benaderen. Het gaat hierbij om Rijks- en regionale opgaven voor waterveiligheid, bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuur, waterbeschikbaarheid, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Tot op heden worden deze opgaven door het Rijk veelal afzonderlijk van elkaar opgepakt. Het IRM-programma is nog in ontwikkeling. Vooruitlopend op het vaststellen van een dergelijk programma worden komende jaren al enkele pilots uitgevoerd. Hiermee wordt kennis en ervaring opgedaan over de nieuwe manier van werken, die dan input vormt voor het IRM-programma.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.