Press "Enter" to skip to content

Waterschap klaar voor mogelijk droge zomer

De Nederlandse natuur heeft flink afgezien de afgelopen jaren. Vooral tijdens de hete en droge zomers was het moeilijk vanwege de lage waterstand. Har Frenken, dagelijks bestuurder bij Waterschap Limburg, legt uit waar dit aan ligt en wat de mensen uit Blerick hieraan kan doen.

Wat doet Waterschap Limburg om de droogte tegen te gaan?
Als gevolg van het klimaat dat verandert, kennen zomers steeds vaker hogere temperaturen en minder neerslag. Terwijl de winterperiodes daarentegen gemiddeld genomen juist natter zijn geworden. Droogte is dan ook een belangrijk thema bij Waterschap Limburg. Denk aan hevige hoosbuien die voor overlast zorgen, hoge waterstanden van de Maas en andere beken of te weinig water in tijd van droogte. Het waterschap neemt tal van maatregelen rondom droogte, die er in heel veel gevallen op neerkomen dat we zo lang mogelijk het beschikbare water willen vasthouden. Als water immers eenmaal in het grote ‘afvoersysteem’ van de Maas zit, is het op weg naar de zee en is het water weg. Door water langer vast te houden is er meer tijd voor dat water om in de bodem te infiltreren. Zo wordt het grondwater aangevuld. Water vasthouden gebeurt onder meer door stuwen van het waterschap in de hoge stand te laten staan waar dit kan. Maar ook zorgen we voor grotere wateraanvoer richting Noord-Limburg. Dat kunnen we doen door water van kanalen in beken te laten waar dit kan. En de komende jaren gaan we flink investeren in de Peelkanalen, zodat hier ook een verhoogde wateraanvoer mogelijk is. Voor inwoners is er ook een online platform, dat het waterschap samen met Limburgse gemeenten heeft opgericht en waar burgers en bedrijven opgeroepen worden om slim met water om te gaan. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenpijpen en het vergroenen van tuinen. Op www.waterklaar.nl vind je tips. Iedereen kan dus zijn steentje bijdragen in de strijd tegen droogte.

Wat zijn de verwachtingen voor (de regenval of droogte) deze zomer?
Het is lastig vooruitkijken. Wat we zien is dat we dit jaar een beter voorjaar hebben voor de grondwaterstand en de waterafvoeren dan de afgelopen jaren. Als gevolg van het koude en natte voorjaar zien we dat het grondwaterbeeld redelijk goed hersteld is deze winter en in het voorjaar. We hebben de afgelopen winter, samen met onder andere agrariërs, veel water vastgehouden met stuwen. Dat blijft ook belangrijk omdat je niet weet wat de komende maanden ons gaat brengen.

Hoe staat het grondwaterpeil er nu voor? Moeten we ons zorgen maken?
In het voorjaar en de zomer zien we de grondwaterpeilen altijd zakken, dat komt omdat de hoeveelheid neerslag wat afneemt en door het groeiseizoen. Gewassen en bomen beginnen in blad te komen, groeien en nemen grote hoeveelheden water op. De temperatuur stijgt, dus ook de verdamping neemt toe. Doordat we een relatief koud en nat voorjaar kennen, heeft het grondwaterbeeld heeft zich de afgelopen maanden goed hersteld. Maar door de droogte van de afgelopen jaren zijn er nog plekken waars de grondwatervoorraad nog niet helemaal is aangevuld. Dat geldt met name op de hoger gelegen zandgronden in Limburg.

Wat kunnen de inwoners van Blerick zelf doen om te werken aan een beter grondwaterpeil?
Op de website www.waterklaar.nl staan tips voor inwoners om regenwater af te koppelen en tuinen te vergroenen. In zijn algemeenheid: ben waterbewust. Probeer planten in de tuin water te geven met water dat je hebt opgevangen in een regenton in plaats van via een grondwaterbron. Probeer voldoende groen in je tuin te hebben, zo kan water infiltreren in de bodem, en stroomt het niet het riool in. En ben je agrariër of terreineigenaar en heb je een kavelsloot op je terrein die water kan vasthouden? Meld je dan aan voor een stuw via de website van Waterschap Limburg of door een mail te sturen naar ikwileenstuw@waterschaplimburg.nl

Zijn er specifieke scenario’s voor de toekomst vanuit het waterschap bedacht?
Het waterschap houdt met al haar werkzaamheden rekening met de toekomst. Het klimaat verandert snel en daar moeten we ons systeem op inrichten. Niet alleen als je kijkt naar droogte en te weinig water. Maar ook als je het hebt over hoogwaterbescherming langs de Maas, waar we door middel van dijkversterkingsprojecten Limburg beschermen tegen de gevolgen van mogelijke overstromingen als gevolg van groetere waterafvoeren. Onze beken richten we zo veel mogelijk klimaatrobuust in. Vroeger was het watersysteem zo ontworpen dat we het water zo snel mogelijk wilden afvoeren. Tegenwoordig richten we de beken zo in dat ze meer kunnen kronkelen en water langer in het systeem blijft. Het toekomstig watersysteem moet bestand zijn tegen hele lage afvoeren tijdens droogte maar moet ook goed blijven functioneren bij hogere waterafvoeren. Daar werkt Waterschap Limburg 365 dagen per jaar aan. Met de omgeving, voor de omgeving.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.